การประชุมคณบดีปี 2519

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2519

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2519 ครั้งที่16
วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2519 วันที่ 17 ธันวาคม 2519
วาระที่ 2 เรื่องรายชื่อนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาภาคต้น
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
3.1 เรื่อง…

การประชุมคณบดีปี2519 ครั้งที่15
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2519 และครั้งที่ 14/2519
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายประกอบเหตุผลที่จะให้ลูกจ้างหยุดงาน
ประจำสัปดาห์ 2 วัน
2.2 …
View all 2 items

Collection Tree

  • การประชุมคณบดีปี 2519