การประชุมคณบดีปี 2538

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2538

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2538 ครั้งที่18
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2538 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม …

การประชุมคณบดีปี2538 ครั้งที่19
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2538 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2538

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.7 ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย …

การประชุมคณบดีปี2538 ครั้งที่20
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2538 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2538

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.15 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 11)…
View all 3 items

Collection Tree

  • การประชุมคณบดีปี 2538