การประชุมคณบดีปี 2537

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2537

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 22 /2536
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 งบประมาณเงินรายได้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2537 …

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1 /2537
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการปลายปี…

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2 /2537
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3 /2537
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์…

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4 /2537
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. …

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6 /2537
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์…

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7 /2537
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 International Congress on Science and Technology for Indochina

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8 /2537
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537
1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งพิเศษที่ 1 /2537
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน …

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2537
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน …

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10 /2537
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่12
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2537
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเก็บค่าน้ำ - ค่าไฟ

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่13
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12 /2537
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่14
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13 /2537
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่15
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14 /2537
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษา…

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่16
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15 /2537
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่17
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16 /2537
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุน ข้าราชการ…

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่18
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่พิเศษ 2 /2537
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม …

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่19
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18 /2537
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย…

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่20
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19 /2537
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
View all 26 items

Collection Tree