การประชุมคณบดีปี 2548

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2548

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่1
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่2
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่4
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2548
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันพุธที่ 9…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่5
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2548
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่6
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2548
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2548…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่7
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แจ้งงดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่8
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่9
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่10
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่11
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
1.2 1.2 นำเสนอผลงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่12
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548
1.2…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่13
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2548…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่14
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การงดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่15
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
ระเบียบวาระที่ 2…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่16
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่17
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่18
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่19
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5…

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่20
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่…
View all 23 items

Collection Tree