การประชุมคณบดีปี 2531

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2531

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 24/2530
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2530

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2531
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2531
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2531 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2532 เพื่อชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
2.2 หลักสูตรวิชาโท …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2531
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2531
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2531
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2531
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2531
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2531
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอแก้ไขชื่อวิชาตามข้อทักท้วงของที่ประชุมคณบดี

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2531
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (ฉบับปรังปรุง …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่12
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2531
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองฯ ครั้งที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่13
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2531
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่14
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2531
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่15
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2531
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่16
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2531
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของงานและหน่วยในสำนักงานคณบดี

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่17
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2531
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การขออนุมัติเปิดวิชาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 และวิชาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่18
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2531
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่19
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2531
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่20
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2531
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเปิดวิชา
2.2 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดบริจาคเงิน
2.3 การเปิดงานครบรอบ 25 ปี …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่21
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2531
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบรรณารักษ์ พนักงานห้องสมุด …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่22
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2531
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การปรับจำนวนการรับนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่23
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 22/2531
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดงานครบรอบ 25 ปี …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่24
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2531
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การออกประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยและวันเปิดงาน 25 …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่25
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2531
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ …

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่26
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 25/2531
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2532 …
View all 26 items

Collection Tree