การประชุมคณบดีปี 2530

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2530

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 27/2529
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2530
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2530
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2530
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 บริษัท ไอ บี เอ็ม ปรเทศไทย จำกัด …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2530
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2530
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2530
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชบัญญัติข้าราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ.…

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2530
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนระดับคะแนน F …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2530
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ขอลาออกจากตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2530
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการประเมินผลฝนหลวงพิเศษตามพระราชดำริ

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2530
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่12
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2530
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 และ 708/2530 …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่13
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2530
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 และ 708/2530 …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่14
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2530
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่15
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2530
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่16
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2530
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้ง การย้าย…

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่17
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2530
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่18
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2530
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสำรวจความต้องการทุนศึกษาต่อ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ…

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่19
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2530
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 สโมสรอาจารย์และข้าราชการการจัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาปลัด …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่20
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2530
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี…

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่21
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2530
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โปรแกรมการศึกษาและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่22
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2530
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2530

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่23
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2530
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530

ระเบียบวาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่24
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2530
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี …
View all 24 items

Collection Tree