การประชุมคณบดีปี 2529

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2529

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2528
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2528

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 20…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2529
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้และดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2529
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ …

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2529 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยน ระดับคะแนน F เป็น…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2529 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2529 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2529 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 ครั้งที่ 8/2529 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2529
1.2 ครั้งที่ 9/2529 เมื่อวันที่ 30 เมษายน …

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2529
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ W
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่12
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2529
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดี เรื่อง การขยายพื้นที่และก่อสร้างร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่13
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2529 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน …

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่14
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2529
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่15
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2529
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอครุยวิทยฐานะของบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท
2.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่ (วิชา 314…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่16
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2529
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทรงรับเชิญเสด็จฯ…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่17
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2529
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่1<br /><br />
8
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2529
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่19
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2529
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่20
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2529
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่21
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2529
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่22
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2529
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน…

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่23
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 22/2529
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม…
View all 23 items

Collection Tree