การประชุมคณบดีปี 2528

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2528

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่1
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2527 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การดำเนินการตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่3
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2528 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การออกข่าวคะแนนสูงสุดในการสอบข้อเขียนนักเรียนตามโควต้าพเศษ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่4
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2528 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 ( พ.ศ. 2530-2534)
2.2 แนวนโยบายการบริหารเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2.3 …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่5
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2528 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่6
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2528 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการใหม่ในแผนพัฒนา ระยะที่ 6
2.2 การกำหนดปริญญาและอักษรย่อปริญญา
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่7
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2.2 …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่8
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2528 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
2.2 โครงการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
วาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่9
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2528 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่10
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2528 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 งานทะเบียนนักศึกษา
2.2 สโมสรนักศึกษาขอให้พิจารณาผ่อนผันการประเมินผลได้ – ตกของปี
การศึกษา …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่11
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2528 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการของ นางสุนันทา เฮงรัศมี
2.2 …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่12
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2528 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ระยะเวลาการศึกษารหัสต่ำกว่า 25
2.2 การวงเล็บสาขาวิชาต่อท้ายปริญญา
วาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่13
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 รายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2528 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528
1.2 รายงานการประชุมคณบดีครั้งพิเศษ/2528 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่14
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2528 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน การดัดแปลงและต่อเติมร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์หนังสือ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่15
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2528 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
2.2 ขอแก้ไขปรับปรุงประกาศทบวงมหาวิทยาลัย …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่16
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2528 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเปิดบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2.2 …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่17
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2528 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายละเอียดและปัญหาการคงสภาพนักศึกษาซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ตกออก ประจำปีการศึกษา…

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่18
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2528 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิต
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่19
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2528 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิต
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่20
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2528 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณปี 2530
2.2 สถิติจำนวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษาปีการศึกษา

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่21
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2528 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แนวทางการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
2.2 …
View all 22 items

Collection Tree

  • การประชุมคณบดีปี 2528