การประชุมคณบดีปี 2551

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2551

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่1
1 เรื่องที่แจ้งต่อที่ประชุม
2 การรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550
3 …

การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่2
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 …

การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่3
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้รับนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551…

การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

การประชุมคณบดีปี2551 ครั้งที่5
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2551
View all 5 items

Collection Tree

  • การประชุมคณบดีปี 2551