การประชุมคณบดีปี 2546

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2546

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2546


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. …

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 3/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 …

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 อธิการบดี รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คำสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2546


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง …

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่7
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันพุธที่ 5 มี.ค.…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 7/2546…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

การประชุมคณบดีปี2546 วาระพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 9/2546…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภา 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่12
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 การร้องเรียนกับกองปราบปรามของ ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
ระเบียบวาระที่…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่13
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 12/2546 เมื่อพุธวันที่ 4 มิถุนายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่14
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2546
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่15
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2546
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 14/2546 เมื่อพุธวันที่ 2 กรกฎาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่16
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2546
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่17
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2546
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 16/2546 เมื่อพุธวันที่ 6 สิงหาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่19
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2546
วันพุธที่ 10 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 18/2546 เมื่อพุธวันที่ 3 กันยายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่20
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2546
วันพุธที่ 15 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 19/2546 เมื่อพุธวันที่ 10 กันยายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3…
View all 27 items

Collection Tree

  • การประชุมคณบดีปี 2546