การประชุมคณบดีปี 2545

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2545

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 23/2544 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2544
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอใหม่
4.44 …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2545


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการับรอง …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่4
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 (ร่าง)ระเบียบ มข. …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่5
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 (ร่าง)ระเบียบมข. …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่7
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545 …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่8
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2545 วันที่ 24 เม.ย.45 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่9
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่11
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่14
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2545
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่16
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2545 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2545

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
29.21 ร่าง ระเบียบฯ…

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่17
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2545


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่18
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2545 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานวิจัยเรื่อง …

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่19
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง …
View all 14 items

Collection Tree