การประชุมคณบดีปี 2544

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2544

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
2.1 ครั้งที่ 23/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543
2.2 ครั้งพิเศษ 1/2543 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม …

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
5 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2543…

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
9 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

10 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 …

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่4
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544…

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่5
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
17 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

18 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544

19 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.4 ความก้าวหน้าของร่าง…

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
21 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

22 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ …

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่7
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
25 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 …

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่8
ครั้งที่ 8/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
29 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

30 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2544

31 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

32 เรื่องเสนอใหม่
4.15 …

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่9
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
33 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 …

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่10
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
37 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

38 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 11 เมษายน …

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่11
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
41 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544

42 รับรองรายงานการประชุมคณบดี

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่12
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
45 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2544

46 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 17 …

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่13
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
49 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 …

การประชุมคณบดีปี2544 ครั้งที่23
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2544 และมติได้รับการรับรองแล้ว
1.2 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2544 …
View all 14 items

Collection Tree

  • การประชุมคณบดีปี 2544