การประชุมคณบดีปี 2543

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2543

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งพิเศษที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.14 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543 …

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่8
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่7/2543 เมื่อวันที่ 5 เมษายน…

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่19
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2543 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543 …

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่18
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะบดี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 17/2543 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน…

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่16
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 …

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่15
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.27 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.27.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม …

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่14
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2543 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543 …

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่12
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.18 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.18.1 แนะนำคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คนใหม่

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน …

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่11
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2543 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
5.13 เสนอผู้แทนคณบดี จำนวน…

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่10
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ …

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.10 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
17.10.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม…
View all 12 items

Collection Tree