เอกสารงานบุคคล

Dublin Core

Title

เอกสารงานบุคคล

Collection Items

เเต่งตั้งคณะทำงานบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงเเละวิจัย สำนักหอสมุด ประจำปี 2561
เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการสารสนเทศเพื่ออ้างอิงเเละวิจัยของสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะทำงานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำส่วนงานสำนักหอสมุด
เพื่อให้การดำเนินงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจเเละจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ Warehouse สำนักหอสมุด
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจเเละจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ Warehouse สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานเเละพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

เเต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการ "ร้อยความรัก ถักทอดวงใจ สานสายใยความผูกพัน" สำนักหอสมุด ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \"ร้อยความรัก ร้อยใจผูกพัน\" สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \\\"ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน\\\"สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน" สำนักหอสมุด ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \"ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน\" สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน" สำนักหอสมุด ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \\\"ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน\\\" สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงาน
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ \\\"เกษตรวันวาน สู่เกษตรวันนี้ ชี้ทางเกษตรวันหน้า\\\"ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคระกรรมการบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนเเละการวิจัย
เพื่อให้การดำเนินงานบริการสารสนเทสเพื่อการเรียนการสอนเเละการวิจัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการนักศึกษาพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
เพื่อให้การพัฒนาบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สำนักหอสมุด
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างองค์กรสุขภาวะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมสร้างองค์กรสุขภาวะ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงงานภายในสำนักกหอสมุด
เพื่อให้การบริหารจัดการงานภายในสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเเละเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติงานเเละการขออนุญาตออกนอกสถานที่ของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ที่มาปฏิบัติงานที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
เพื่อให้การมาปฏิบัติงานเเละการขออนุญาตออกนอกสถานที่ของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ ที่ปฏิบัติงานที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาในระบบการลาออนไลน์ ของบุคลากร สังกัดสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
เพื่อให้เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาออนไลน์ ของบุคลากรสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ \\\"Tablet (IOS,Andoid) และ Surface\\\" สำนักหอสมุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดเป็นไปอย่างมีระบบ

กองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกประกาศกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสถมรรถนะในการปฏิบัติงาน
View all 148 items

Collection Tree

  • เอกสารงานบุคคล